Algemene voorwaarden

Cockx bvba

Tildonksesteenweg 75
3020 Herent
E-mailadres: info@cockx.be
Telefoonnummers: +32 16 22 81 71 – +32 16 22 83 83
BTW-nummer: BE 458.244.331
Ondernemingsnummer: 0458.244.331
RPR Leuven

1. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offerten, verkopen en leveringen door Cockx bvba. De aankoopvoorwaarden van de koper die tegenstrijdig zijn met de verkoopsvoorwaarden van Cockx bvba, worden door Cockx bvba niet aanvaard. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

2. De offerten van Cockx bvba zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn onder meer herzienbaar wanneer de lonen, de sociale lasten, de prijs der grondstoffen, vrachten enz. stijgen. De offerten zijn geldig voor 14 dagen of anders wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.

3. Een order verbindt enkel de koper, doch verbindt Cockx bvba slechts na schriftelijke orderbevestiging.

4. Onze verkopen worden afgesloten tegen vaste rekening. Geleverde goederen kunnen niet teruggezonden worden zonder ons voorafgaandelijk akkoord. De terugnamekosten zijn ten laste van de klant tenzij ze het gevolg zijn van een vergissing van onze diensten. Bij annulatie van bestelde goederen op maat zoals meubilair, stempels, gegraveerde producten enz. zal de koper binnen de acht dagen een annulatie vergoeding betalen, welke berekend wordt op 30% tot 100% van het totale bedrag van het order, afhankelijk van het tijdstip en de gevorderde productiestaat.

5. Het transport van de bij Cockx bvba bestelde goederen geschiedt voor rekening van de koper. De vrachtkosten worden aan de koper doorbelast, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle bij Cockx bvba bestelde goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper, zelfs indien ze franco geleverd worden.

6. Bij aankomst van de goederen dient de koper zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding ten laste van de vervoerder te treffen.

7. Eventuele klachten omtrent niet-conformiteit of zichtbare gebreken dienen schriftelijk bij Cockx bvba zijn ingediend binnen de vijf dagen met een duidelijke omschrijving van de gebreken. Bij gebreke daarvan is Cockx bvba niet aansprakelijk voor het betreffende gebrek. Retourzendingen die het gevolg zijn van een foutieve bestelling door de koper, worden enkel aanvaard als Cockx bvba hiervoor een schriftelijke toelating geeft. Bij goedkeuring worden deze gecrediteerd onder inhouding van 20% voor de gemaakte kosten, met een minimum van 15 euro. De vervoerskosten voor retours zijn voor de koper. Retourzendingen gelden niet op speciale bestellingen, grote hoeveelheden en maatwerk.

8. Onze leveringen zijn contant te betalen op de maatschappelijke zetel te Herent, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensaties. Verkochte goederen blijven eigendom van Cockx bvba tot de integrale betaling van de verkoopsprijs, zelfs indien de goederen bewerkt werden.

9. Bij gebreke van betaling op de vervaldag van de facturen kunnen verdere leveringen onderbroken worden zonder voorafgaandelijke verwittiging. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige vereffening van het factuurbedrag in hoofdsom, verhogingsbeding, interest en kosten.

10. Bij gebrek aan betaling van een factuur op vervaldag behoudt Cockx bvba zich het recht voor alle latere facturen, zelfs niet vervallen, onmiddellijk in hun totaliteit op te eisen.

11. De garantie toegekend door Cockx bvba ten aanzien van de koper zijn de garantiebepalingen van de leveranciers. De garantieverplichting vervalt indien de koper zelf een wijziging aan de goederen aanbrengt of zelf of door derden herstelt of laat herstellen of indien de goederen op een naar het oordeel van onze leveranciers onoordeelkundige wijze worden behandeld, onderhouden of bewaard. De koper moet ten alle tijden het aankoopbewijs kunnen voorleggen, anders vervalt de garantie.

12. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

13. In het kader de uitvoering van deze overeenkomst, is het mogelijk dat de volgende persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen partijen: identiteit- en contactgegevens (naam, functie, e-mail adres, gsm-nummer, adres) van de medewerkers, aangestelden, werknemers of andere nuttige contactpersonen van een van beide partijen.

De partijen bevestigen uitdrukkelijk dat deze gegevens door hen verzameld en verwerkt worden in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 14 april 2016 met het oog op de uitvoering van de overeenkomst die afgesloten wordt tussen partijen, het klanten-of leveranciersbeheer, boekhouding en/of direct marketing.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen partijen zich op de noodzaak van de verwerking voor uitvoering van de overeenkomst, op een wettelijke verplichting dan wel op het gerechtvaardigd belang van de onderneming.

De voormelde persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. (bv. dropshipment rechtstreeks van onze leverancier)

Elke partij draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan de andere partij bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de andere partij heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de andere partij en haar personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen

De partijen bevestigen dat zij afdoende werden geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijzen partijen uitdrukkelijk naar hun privacy verklaring, die als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd worden.  Voor vragen hierrond kan u steeds terecht op info@cockx.be

14. Uw persoonsgegevens worden door Cockx bvba Tildonksesteenweg 75, 3020 Herent verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie of om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.  Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@cockx.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.cockx.be.

Interesse?

Onze medewerkers helpen je graag verder.