Privacy Policy

Artikel 10: Privacy

Jouw  privacy is belangrijk voor ons. Wanneer jij beroep op ons doet en ons jouw  gegevens overmaakt, deelt jij ons immers persoonsgegevens mee. Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw  gegevens.  In deze privacy verklaring lees jij hoe we dit doen.

De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.cockx.be beheerd door Cockx bvba, Tildonksesteenweg 75, 3020 Herent.

Door het gebruik van onze diensten en onze website, aanvaardt jij onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer jij beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen:

• Je ip adres voor technisch beheer van onze site
• We verzamelen naam en contactgegevens: je adres en je mailadres.
• Je login als je gebruik maakt van onze webshops. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.
• Als je klant bij ons gaat worden verzamelen we ook alle administratieve gegevens van je bedrijf. (Naam, Adres en Ondernemingsnummer).
Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om jou onze diensten te verlenen.

Waarvoor gebruiken we jouw  persoonsgegevens?
Wij gebruiken de persoonsgegevens die jij ons meedeelt

• Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jouw afgesloten overeenkomst
• Om je te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om je(nieuws) berichten en promotionele berichten te verzenden
• Om onze werking en service te evalueren
• Om jouw vragen te beantwoorden en met je te communiceren

Mogen we dat zo maar?
Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op jouw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot jouw  persoonsgegevens?
We delen jouw  persoonsgegevens enkel met derden met jouw expliciete toestemming en indien het nodig is om je onze diensten te verlenen of als het wettelijk verplicht is.

We kunnen jouw  persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. (bv: Onze boekhouder of partijen die voor ons goederen leveren)

Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

We gaan niet met je data de boer op.
Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals jij ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen jouw  persoonsgegevens wel bekend maken:
• wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
• in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Als we er ooit mee ophouden.
Behouden we ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen.

Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om je onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt heus wel een vinger in de pap te brokken als het gaat om jouw informatie, kijk maar:

Je hebt recht op toegang en verbetering
Het recht op toegang en verbetering kan je, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per post naar Tildonksesteenweg 75, B-3020 Herent of per e-mail naar info@cockx.be.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die jij ons gegeven hebt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen
Je kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, jouw recht om gegevens te wissen uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per post naar Cockx bvba Tildonksesteenweg 75 B-3020 Herent of per e-mail naar info@cockx.be.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van jouw  persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten
Wanneer jij wenst dat wij jouw  gegevens niet langer verwerken, kan jij jouw  toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per post naar Cockx bvba Tildonksesteenweg 75 B-3020 Herent

Wanneer jij een vraag of klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan jij deze richten aan info@cockx.be Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer jij op een bepaald moment vindt dat een van je rechten niet werden gerespecteerd, kunt je daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn jouw  gegevens veilig bij ons?
Bij Cockx nemen we dataveiligheid HEEL ernstig. We willen het vertrouwen waardig zijn dat je in ons gesteld hebt en springen zeker niet lichtzinnig om met je data.

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om jouw  persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Contact opnemen
Indien jij verdere vragen hebt over deze privacy verklaring, jouw  rechten wenst uit te oefenen, of de door jou verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier: Cockx bvba Tildonksesteenweg 75 B-3020 Herent of via info@cockx.be

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u die website raadpleegt. Cockx maakt gebruik van “third party cookies”, namelijk door middel van Google Analytics. Ook houden we je ip adres een tijdje bij voor technische redenen.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. De Klant kan dit bekomen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De Klant dient hierbij wel rekening te houden met het feit dat bepaalde grafische elementen dan niet correct kunnen verschijnen, dat de Klant bepaalde toepassingen niet zal kunnen gebruiken of dat bepaalde functies niet meer zullen werken.

Interesse?

Onze medewerkers helpen je graag verder.